Privacybeleid

Als je bij Kenter solliciteert, vragen we je om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Zo kan Kenter je geschiktheid voor een vacante functie of stage beoordelen. Dit privacy statement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Kenter persoonsgegevens van hen verwerkt met het oog op wervings- en selectieactiviteiten.

Kenter hecht veel waarde aan de privacy van haar sollicitanten. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kan Kenter, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Bekijk deze dus af en toe, zodat je op de hoogte blijft van ons privacybeleid.

Kenter Employment B.V., gevestigd aan Dijkgraaf 4, 6921 RL Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

Contactgegevens:

https://www.kenter.nu
Dijkgraaf 4
6921 RL Duiven
088 – 111 89 89

Toelichting op veelgebruikte begrippen

In dit privacy statement worden de begrippen ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerken’ vaak gebruikt. Omdat het voor iedereen duidelijk moet zijn wat deze begrippen inhouden, volgen hieronder de definities:

Persoonsgegevens:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Verwerken:
Het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekendmaken door middel van verzending, verspreiding, of op andere wijze vergelijken, vernietigen en wissen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken op werkenbij.kenter.nu

Kenter verzamelt jouw persoonsgegevens rechtstreeks bij jou of door middel van formulieren en/of aangehechte CV’s via werkenbij.kenter.nu. Ook verzamelen we jouw gegevens tijdens persoonlijke contactmomenten, telefoongesprekken en/of e-mail. Daarnaast ontvangen we jouw persoonsgegevens via werving- en selectiebureaus.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Standaard informatie met betrekking tot jouw identiteit (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Persoonlijke gegevens (geboorteplaats en –datum, nationaliteit, geslacht, hobby’s, interesses)
 • Een foto van jou, voor zover je hier toestemming voor hebt gegeven.
 • Jouw professionele (werk)ervaring
 • Referenties
 • Gevolgde opleidingen (diploma’s, certificaten, stages)
 • Talenkennis
 • Eventuele andere persoonlijke gegevens die je deelt bij een sollicitatie
 • Daarnaast kan het zijn dat we zakelijke sociale media bekijken, zoals je LinkedIn-profiel. Als het relevant is voor een bepaalde functie kunnen we ook publicaties en profielen bekijken op particuliere sociale media, zoals Facebook, Instagram, Twitter, Reddit.
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat-type
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je gedrag over verschillende websites heen omdat we gebruik maken van advertentienetwerken
 • Alle andere (dan hierboven vermelde) persoonsgegevens die op grond van de wet verwerkt moeten worden.

Bezoekers jonger dan 16 jaar

Kenter heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zoveel mogelijk te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de privacy officer van Kenter via: HR@kenter.nu.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens die Kenter van jou ontvangt, gebruiken we voor een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces. Kenter verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende wervingsdoeleinden:

 • Het beoordelen van jouw geschiktheid voor een bepaalde functie, positie, opdracht of stage (in het geval van een gerichte sollicitatie)
 • Het vergelijken van jouw gegevens met de huidige vacatures of inhuuropdrachten bij Kenter (in het geval van open sollicitatie)
 • Communiceren met jou over de werving- en selectieprocedure
 • Contact opnemen met jou om sollicitatiegesprekken in te plannen
 • Het verstrekken van informatie aan jou over werken bij Kenter en mogelijke relevante vacatures
 • Indien onderdeel van de selectieprocedure: het uitvoeren van een assessment of een screening
 • Kenter kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid over het wervings- en selectieproces
 • Kenter verwerkt persoonsgegevens van jou als sollicitant op basis van één van de volgende rechtsgronden.

Gerechtvaardigd belang

Kenter registreert jouw sollicitatie. Als jouw sollicitatie leidt tot een selectie, heeft Kenter een gerechtvaardigd belang om alle nodige persoonsgegevens van jou te verzamelen. Kenter moet immers beoordelen of je geschikt bent voor de betreffende functie.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelt Kenter persoonsgegevens met het oog op een te sluiten arbeidsovereenkomst, inhuurovereenkomst of een stageovereenkomst.

Toestemming

Het komt voor dat een ‘zakelijke behoefte’ bestaat voor het bewaren van jouw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als we jouw cv willen bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. In deze gevallen vragen wij je om toestemming. Kenter bewaart je gegevens maximaal één jaar, na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kenter bewaart je persoonsgegevens voor de duur van de wervings- en selectieprocedure. Als de sollicitatie niet leidt tot een arbeidsrelatie verwijderen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk binnen een half jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Mocht Kenter jouw persoonsgegevens langer willen bewaren, voor het geval een geschikte vacature ontstaat, dan vraagt Kenter hiervoor toestemming aan jou.
Kenter bewaart je IP-adres maximaal 2 maanden in access logs, voor eventuele opsporing van kwaadwillende.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Kenter kan bepaalde gegevens van jou verstrekken aan derde partijen die diensten aan Kenter leveren. Bijvoorbeeld aan een screening-, assessment- of een werving- en selectiebureau.

Uiteraard verstrekt Kenter deze gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het werving- en selectieproces. Voordat Kenter persoonsgegevens van jou verstrekt aan een derde partij, beoordeelt Kenter of deze derde partij voldoet aan de strenge beveiligingseisen. Hierover maakt Kenter afspraken in een verwerkersovereenkomst.

In bepaalde gevallen is Kenter zelfs verplicht om gegevens van jou aan derden te verstrekken, denk hierbij aan opsporingsautoriteiten.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kenter gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kenter gebruikt functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat je voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we tracking cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Meer informatie hierover en een overzicht van de cookies die wij in onze domeinen gebruiken, vind je hier.

Rechten die je privacy beschermen

Sollicitanten hebben op grond van de AVG verschillende rechten om hun privacy te beschermen. Hieronder lees je welke rechten dat zijn:

 • Recht op inzage, verbetering/aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht om toestemming in te trekken voor de verwerking waarvoor expliciet om toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld het langer bewaren van je CV)
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Het verzoek tot uitoefening van één of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen bij de Privacy Officer via hr@kenter.nu. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan je verzoek.

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten over de uitoefening van je AVG-rechten? Of vermoed je dat Kenter, of één van haar verwerkers, je persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft verwerkt? Dan kun je daarvoor contact opnemen met de Privacy Officer van Kenter via: HR@kenter.nu.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens treft Kenter passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de opgeslagen gegevens van jou worden beschermd tegen onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies.

Cookies